Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Giấy phép bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người …

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Trình tự thực hiện Thủ tục đăng ký nhãn hiệu – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở …

Quyền bề mặt

Chấm dứt quyền bề mặt

Thứ nhất, thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết. Nếu quyền bề mặt được hình thành trong một thời hạn nào đó (thỏa thuận, di chúc hoặc quy định của luật), …

Thủ tục thiết lập Mạng xã hội

Trình tự thực hiện Thủ tục thiết lập Mạng xã hội Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội gửi hồ sơ đề nghị …

Đăng ký sàn thương mại điện tử

Đăng ký Sàn thương mại điện tử

Doanh nghiệp phải Đăng ký sàn thương mại điện tử với Bộ công thương trước khi hoạt động thương mại điện tử. Theo đó sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép