Báo cáo thiết lập mạng xã hội

Trình tự thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

– Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

thiết lập mạng xã hội
thiết lập mạng xã hội

Cách thức thực hiện thủ tục đăng ký thiết lập mạng xã hội:

Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính thiết lập mạng xã hội:

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
– Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         ………….., ngày      tháng     năm.

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

 (từ tháng              năm đến tháng               năm)

Kính gửi: – Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

– Sở Thông tin và Truyền thông… (nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động)

 I. Thông tin về giấy phép thiết lập mạng xã hội

Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số    …      do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…năm……..

II. Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập mạng xã hội

– Tên tổ chức, doanh nghiệp:

– Địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

– Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội.

– Tên miền:

– Các loại hình dịch vụ đang cung cấp:

– Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện mạng xã hội; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

– Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

– Số lượng thành viên đăng ký sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

– Số lượng thành viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

– Quy trình, biện pháp quản lý, kiểm soát nội dung thông tin trên mạng xã hội.

– Số trường hợp thành viên bị xử lý do vi phạm Thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng xã hôi và các quy định khác của pháp luật có liên quan: hành vi vi phạm, biện pháp xử lý.

– Số lượng đơn thư kiến nghị của các các nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp: nội dung kiến nghị, biện pháp, kết quả xử lý đơn thư.

– Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

Trân trọng./.

  Nơi nhận:

– Như trên;

– …..

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,  TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép thiết lập mạng xã hội (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

Trên đây là thông tin về thủ tục Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng, mọi thắc mắc liên quan Quý khách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ. Bài viết liên quan: Tại sao phải đăng ký sàn thương mại điện tử cho Website?Thủ tục thiết lập Mạng xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *