Mức đóng các loại bảo hiểm

Mức đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Dưới đây là phân tích tổng hợp mức đóng Bảo hiểm các loại của Người sử dụng lao động và Người lao động:

1. Về mức đóng Bảo hiểm xã hội:

Mức đóng Bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động là: 17%, trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Mức đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động là: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng phải đóng Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

Mức đóng các loại bảo hiểm
Mức đóng các loại bảo hiểm

2. Về mức đóng Bảo hiểm Y tế:

Mức đóng Bảo hiểm Y tế hiện nay theo quy định là 4,5% tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

3. Về mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp:

– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đó, mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào doanh nghiệp Tỷ lệ trích vào lương NLĐ Tổng cộng
1. BHXH 17,5% 8% 25%
2. BHYT 3% 1,5% 4,5%
3. BHTN 1% 1% 2%
Tổng cộng 21,5% 10,5% 32%

Như vậy, hàng tháng:

– Doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Qũy BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN với tỷ lệ đóng là: 32%.

Cụ thể, Qũy bảo hiểm xã hội được phân bổ như sau:

– Doanh nghiệp đóng 17,5% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

– Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Quý khách có thể tham khảo thêm: Đăng ký Bảo hiểm lần đầu, Thủ tục triệu tập hội đồng quản trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *