Mức đóng bảo hiểm các loại

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.

Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tham khảo công việc “Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm”

1. Về mức đóng Bảo hiểm xã hội:

– Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động: 17%, trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

– Mức đóng của người lao động: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

2. Về mức đóng Bảo hiểm Y tế:

Mức đóng hằng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương.

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định là 4,5% tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

3. Về mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp:

– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đó, mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào doanh nghiệp Tỷ lệ trích vào lương NLĐ Tổng cộng
1. BHXH 17,5% 8% 25%
2. BHYT 3% 1,5% 4,5%
3. BHTN 1% 1% 2%
Tổng cộng 21,5% 10,5% 32%

Như vậy, hàng tháng:

– Doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Qũy BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN với tỷ lệ đóng lả 32%.

Cụ thể, Qũy bảo hiểm xã hội được phân bổ như sau:

– Doanh nghiệp đóng 17,5% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

– Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Quý khách có thể tham khảo thêm: Đăng ký Bảo hiểm lần đầu, Thủ tục triệu tập hội đồng quản trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *