Đăng ký sàn thương mại điện tử

Đăng ký Sàn thương mại điện tử như thế nào?

Doanh nghiệp phải Đăng ký sàn thương mại điện tử với Bộ công thương trước khi hoạt động thương mại điện tử. Theo đó sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép