Công nhận giống cây trồng mới

Trình tự thực hiện thủ tục công nhận giống cây trồng mới Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Trồng trọt hoặc gửi qua …