Ban quản trị nhà chung cư

Phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư khi: Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và có từ 20 căn hộ trở lên. Thành phần Ban quản …

Hội nghị nhà chung cư

Theo Thông tư 02 của Bộ Xây dựng, trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có …