Thủ tục đăng ký kinh doanh bóng bàn

Thủ tục đăng ký kinh doanh bóng bàn

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn là doanh nghiệp thể thao khi tiến hành hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh …

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Các cơ sở muốn kinh doanh rượu phải xin một trong các loại giấy phép sau: Giấy phép phân phối rượu hoặc giấy phép bán buôn rượu hoặc giấy phép …

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Giấy phép bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người …