Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển

Trình tự thực hiện Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

a) Nộp hồ sơ TTHC.
Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển đến Cục Hàng hải Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC
– Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển bị mất, bị rách nát hoặc bị hư hỏng: Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ
hồ sơ lưu trữ để cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển cho doanh nghiệp.
– Trường hợp có thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận:

  • Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ hợp lệ, cấp giấy biên nhận hồ sơ
    cho người nộp.
  • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển, Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

– Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển bị mất, bị rách nát hoặc bị hư hỏng, hồ sơ bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại theo mẫu.
– Trường hợp có thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đề nghị cấp lại theo mẫu;
  • Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển. – Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển được cấp lại phải ghi rõ việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển đã được cấp trước đó.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 189/2016/TT-BTC
Nghị định 160/2016/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *